Image default
BIH

Vijeće ministara BiH donijelo odluke o raspodjeli novčanih donacija i opreme

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 8. jula ove godine.

Na današnjoj sjednici usvojen je Dokument za diskusiju i data saglasnost na prijedlog sastava delegacije Bosne i Hercegovine, te je doneseno više operativnih zaključaka u cilju blagovremene pripreme 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša predvodiće bh. delegaciju za visoki politički dijalog tokom sastanka koji će biti održan putem videolinka. Na sastanku se očekuje diskusija o najvažnijim temama i pitanjima u vezi sa reformom javne uprave u BiH.

Drugi dio sastanka planiran je kao dijalog o reformi javne uprave na tehničkom nivou, kojim će u ime BiH predsjedavati koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.  

PRODUŽENA UPOTREBA EU LAISSEZ-PASSER DO 30. JUNA 2021.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o aktivnostima Ministarstva sigurnosti u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez-Passer).

Zaključeno je da se do 30. juna 2021. godine produžava upotreba EU Laissez-Passer, koje izdaju nadležni organi SR Njemačke za državljane BiH prilikom njihovog povratka/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu.

U periodu od 3.12.2015. godine do 31.3.2020. godine, od nadležnih organa SR Njemačke najavljen je dolazak 2.579 osoba. Od najavljenog broja u BiH je vraćeno 1.277 državljana BiH, a ukupno je 570 osoba prihvaćeno sa EU Laissez-Passer dokumentom, 663 sa pasošem BiH, 31 sa ličnom kartom BiH i 11 sa putnim listom BiH.

Dva državljana BiH su prihvaćena sa validnim putnim dokumentima strane države. Odbijen je prihvat 46 osoba (38 je zaustavljeno u Njemačkoj i 8 je vraćeno iz Sarajeva) zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

Ministarstvo sigurnosti će pratiti proces i po potrebi izvještavati Vijeće ministara BiH.

PROVODE SE FATF SPECIJALNE PREPORUKE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o provođenju restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999.), 1333 (2000.), 1363 (2001.), 1373 (2001.), 1390 (2002.), 1452 (2002.), 1455 (2003.), 1526 (2004.), 1617 (2005.), 1735 (2006.), 1822 (2008.) i 1904 (2009.) prema članovima Al-Kaide, Osame bin Ladena, talibana i drugih pojedinaca, grupa, privrednih subjekata i organizacija u vezi s njima. 

Na ovaj način Bosna i Hercegovina u skladu sa svojim pravnim okvirom preduzima aktivnosti za adekvatno provođenje FATF specijalne preporuke koja se odnosi na primjenu međunarodnih i domaćih restriktivnih mjera u vezi sa terorizmom. Na određene nedostatke u ovoj oblasti ukazao je Manival komitet tokom 59. Plenarnog zasjedanja, održanog početkom decembra prošle godine u Strazburu.

RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG INFORMACIONOG SISTEMA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stepenu razvoja Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (u svim komponentama).

Značajnu ulogu poljoprivredni informacioni sistem, kao alat, ima u pristupu finansijskim sredstvima iz pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede, na osnovu usklađenosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Poljoprivredni informacioni sistem u BiH je u početnoj fazi razvoja jer mu nedostaju ključni sistemi/podsistemi, posebno posmatrano iz ugla zahtjeva EU na putu pridruživanja Bosne i Hercegovine u evropsku zajednicu zemalja.

Vijeće ministara BiH zadužio je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Distrikta Brčko BiH, nastavi sa aktivnostima na razvoju Poljoprivrednog informacionog sistema.

USKLAĐIVANJE PROPISA U OBLASTI EKSPLOZIVA S PRAVNOM TEKOVINOM EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o radionici na temu „Usklađivanje legislative u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu te prekursora eksploziva“, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti.

Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja zadužen je da putem održavanja redovnih sastanaka s predstavnicima nadležnih organa kantona, Republike Srpske i Brčko Distirkta BiH prati realizaciju aktivnosti usklađivanja zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova te izvještava Evropsku komisiju o provođenju Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem/vatrenim ružjem i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu.

Preporučuje se nadležnim organima u BiH da pokrenu aktivnosti u vezi sa izradom zakonodavstva koje će biti usklađeno s pravnim propisima EU u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu i prekursora eksploziva te da u tom postupku izrade tabele za usklađivanje.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da pruži stručnu pomoć nadležnim organima u BiH pri usklađivanju zakonodavstva s pravnom tekovinom EU te koordiniše izradu tabele za izvještavanje.

Radionica je održana 9. i 10. decembra 2019. godine u Sarajevu, na inicijativu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja, a u saradnji sa predstavnicima Regionalnog centra za kontrolu malog i lakog oružja (SEESAC), u okviru projekta koji podržava EU. Organizacija navedene radionice direktno je povezana sa realizacijom prvog strateškog cilja iz Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

IMPLEMENTIRATI PREPORUKE VIJEĆA ZA LJUDSKA PRAVA UN-a

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da Zaključna zapažanja objavi na svojoj veb-stranici te da u roku od godinu dana Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o provođenju preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području BiH, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražioce azila.

Ministarstvo je zaduženo da Zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN-a i zaključke Vijeća  ministara BiH u vezi s 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvještajem dostavi svim nadležnim organima u BiH radi implementacije.

PROVOĐENJE SPORAZUMA O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BIH U SLOVENIJI

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji, koji je održan početkom oktobra 2019. u Sarajevu.

Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije najavio je da će početi sa uvođenjem dvojezičnog ugovora o radu, što će olakšati radnicima iz BiH da razumiju prava, uslove i obaveze, kako poslodavca tako i radnika. Između ostalog, dogovoreno je da se unaprijedi korespondencija između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije po pitanju dostavljanja oglasa za posao i obavještenja o započetom postupku, kao i dostavljanje poimeničnih podataka o izdatim, važećim i poništenim dozvolama.

Na sastanku je konstatovano da još ima slučajeva kada poslodavac naplaćuje od radnika troškove izdavanja radne dozvole, što nije u skladu sa Sporazumom.

Vijeće ministara BiH je zadužio nadležne institucije u BiH da postupe u skladu sa zaključcima Međudržavne komisije, o čemu će ih informisati Ministarstvo civilnih poslova koje će i ubuduće Vijeću ministara BiH podnositi izvještaje o sastancima Međudržavne komisije, saopćeno je iz VMBiH.

VEZANO

Kandidat za novog ministra BiH odgovorio zašto je ponavljao razred i studirao 12 godina

urednik

Grubeša: Nismo razgovarali o MMF-u i lokalnim izborima

urednik

Proračun za 2020. manji za 30 milijuna maraka, za lokalne izbore odobreno 4,2 milijuna maraka

urednik