Image default
BIH

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje su osnovna ljudska prava

Autori/ce: John Kennedy Mosoti,Nj.E. Christine Toudic, Samra Filipović-Hadžiabdić i David Saunders

Moć žene da ima kontrolu nad vlastitim tijelom je povezana s količinom kontrole koju ima nad drugim sferama svog života. Nažalost, život mnogih ljudi, posebno žena i djevojaka, obilježenje gubitkom tjelesnog integriteta i autonomije, što je opet povezano s njihovom nemogućnošću da donose vlastite odluke.

Razni su uzroci, kao i okolnosti, koji onemogućavaju ženama i adolescenticama da uživaju tjelesnu autonomiju i integritet. Ipak, korijenski je uzrok rodna diskriminacija, koja je duboko ukorijenjena u kulturi. Upravo je to odraz patrijarhalnih sistema moći i to ih održava, te obespravljuje i stvara rodnu neravnopravnost.

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava su bili važna tema Foruma „Generacija za ravnopravnost“, koji je održan u Parizu od 30. juna do 2. jula 2021. godine. Forum su organizirali UN Women i vlada Francuske, u partnerstvu sa civilnim društvom i mladima. Bila je togeneracijska prilika da se osnaživanje žena stavi u prvi plan nastojanja da se osigura poštivanje ljudskih prava za sve djevojke i žene.

Na Forumu je najavljeno preuzimanje revolucionarnih obaveza, kao i Globalni plan ubrzanja napretka ka postizanju rodne ravnopravnosti do 2026. godine. Akcione koalicije, koje predstavljaju inovativna partnerstva između brojnih učesnika, djeluju lokalno, regionalno i globalno na mobiliziranju vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija i privatnog sektora na poduzimanju kolektivne akcije.

Bosna i Hercegovina se priključuje tom procesu skupa s partnerima, okupljenim kako bi razgovarali i utvrdili ključne aktivnosti u cilju unapređenja položaja ženai djevojaka u ključnim oblastima tjelesne autonomije i seksualnih i reproduktivnih prava, ekonomske sigurnosti i okončanja nasilja nad ženama.   

Francuska, skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), kopredsjedava Akcionomkoalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, koja je pokrenuta u Sarajevu 8. jula 2021. godine. To je prva zajednička akcionakoalicija u BiH, formirana nakon održanog globalnog Foruma„Generacijaza ravnopravnost“.

 Koalicija je pokrenuta skupa sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i UN Women u BiH, i ona okuplja predstavnike/ce vlasti, aktere/ke civilnog društva, eminentne profesionalce/ke i kreatore/ke promjena koji/e će zajednički raditi na zaštiti i promoviranju tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH.  

Godine 2021. UNFPA je objavio svoj godišnji izvještaj o stanju stanovništva u svijetu. Tema je po prvi put bila u potpunosti posvećena tjelesnoj autonomiji. U izvještaju je naglašeno da je moć žene da posjeduje kontrolu nad vlastitim tijelom povezana sa količinom kontrole koju ima u drugim sferama svog života.   

Da bi žena ili djevojka imala autonomiju u odlučivanju o svom reproduktivnom zdravlju, ona mora biti u stanju donositi vlastite odluke o svojim seksualnim odnosima, korištenju kontracepcije i traženju usluga zaštite  reproduktivnog zdravlja. S tim u vezi,za milione žena i djevojaka globalni podaci daju alarmantnu sliku o tjelesnoj autonomiji: svega je 55% djevojaka i žena u stanju donijeti vlastitu odluku u sve tri dimenzije tjelesne autonomije.

Iako u BiH postoji zakonski okvir koji regulira pravo pristupa uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rezultati istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u BiH pokazuje razlike u poštivanju tih prava u zemlji.

Poštivanje prava osoba i parova na donošenje informiranih odluka o tome da li će imati djecu, koliko djece žele imati i u kojem razmaku ukazuje na postojanje, dostupnost i dobru kvalitetu usluga planiranja obitelji. Iako lista osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sadrži 14 kontracepcijskih sredstava, korisnici i korisnice kontracepcije u BiH moraju plaćati punu cijenu za gotovo sva moderna kontracepcijska sredstva – što ponekad ne mogu priuštiti svi građani i građanke. Izuzetak su dva kontracepcijska sredstva u Republici Srpskoj i jedno u Kantonu 10 u Federaciji BiH, koja su uvrštena unjihove liste osnovnih lijekova.

Osim toga, prema postojećim entitetskim zakonima, svaka žena ima pravo odlučiti o prekidu trudnoće u toku prvih 10 tjedana trudnoće. Međutim, u svim dijelovima BiH se ovo pravo ne poštuje u potpunosti. Podaci pokazuju da je više od jedne trećine (34%) korisnica usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja izjaviloda nemaju pristup sveobuhvatnim informacijama o abortusu, dok je preko dvije petine (43%) ispitanica navelo da usluge psihološkog savjetovanja nisu dostupne ženama koje su donijele odluku o prekidu trudnoće.

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti je prepoznata u mnogim politikama i strategijama u BiH i 98% mladih u dobi od 15 do 25 godina u BiH vjeruje da se takvo obrazovanje treba provoditi u školama. Međutim, ono nije sastavni dio nastavnih programa u BiH. Izuzetak su osnovne škole u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu  u kojima je učenicima i učenicama pruženo sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, prilagođeno njihovoj dobi. 

Svi imamo obavezu podržati Akcionu koaliciju za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja će zagovarati da sve djevojčice, adolescentice i žene u BiH imaju slobodan pristup sveobuhvatnim informacijama i obrazovanju o seksualnosti, uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i podržati ih u donošenju vlastitih odluka o svom tijelu, seksualnosti i reprodukciji bez prisile, nasilja i diskriminacije. I zagovarati poštivanje njihovih prava!

John Kennedy Mosoti je predstavnik UNFPA u BiH.

Nj.E. Christine Toudic je ambasadorica Republike Francuske u BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH priMinistarstvuza ljudska prava i izbjeglice BiH.

David Saunders je predstavnik UN Women u BiH.