DNEVNI IZBOR UREDNIKA

Naplaćeni prihodi u prva tri mjeseca bilježe podbačaj od 242,2 milijuna maraka

Piše: Dragan Bradvica

Vlada Federacije preventivno suspendirala s dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštiteFahrudina Solaka, do okončanja aktivnosti pokrenutih u vezi s procesom javnih nabavki. Kako je obrazloženo, Fahrudin Solak je 5. svibnja 2020. godine Vladi FBiH podnio zahtjev za preventivnu suspenziju, u vezi s javnom nabavkom. Vlada je ovlastila pomoćnika direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafu Kadribegovića da organizira sve poslove i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora. Solak će biti suspendiran dok se ne okonča istraga koja se vodi zbog nabavke 100 respiratora iz Kine koji su plaćeni 10,5 milijuna maraka, od kojih je 80 uvezeno putem poljoprivrednog gazdinstva ‘Srebrena malina’ u vlasništvu Fikreta Hodžića, a koje se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća. SIPA je pretresala i prostorije FUCZ-a, a vještačenjem je utvrđeno da respiratori ne posjeduju ni minimum potrebnih važnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata u jedinicama intenzivne terapije, među kojima su i pacijenti zaraženi korona virusom. Dodajmo kako je Tužiteljstvo BiH preuzelo istragu.

Drastičan pad prihoda

Uz ovo, Vlada je zatražila da joj do danas u 16 sati bude dostavljena dopuna informacije o radu Federalne uprave civilne zaštite od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH. Dopunom mora biti obuhvaćena realizacija javnih nabavki koje je provela FUCŽ, uključujući predmet i postupak nabavke, količinu, cijenu, te naziv dobavljača i korisnika nabavljene opreme, kako je to bilo i traženo zaključkom Vlade FBiH od 30. travnjem. Takva, dopunjena informacija, bit će razmatrana u nastavku 222. sjednice Vlade FBiH u četvrtak.

Podaci navedeni u izvršenju proračuna Federacije u prva tri ovogodišnja mjeseca, usvojenom na sjednici Vlade FBiH, pokazuju kako je proračun FBiH je od 1. siječnja do 31. ožujka ostvario ukupne prihode od 996,3 milijuna maraka, što je 20 posto od planiranog. Od toga su porezni prihodi iznosili 871,7 milijuna maraka, neporezni 117,4 milijuna maraka, te primici od financiranja 7,2 milijuna maraka.

– Idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.238,4 milijuna maraka, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku, te naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 242,2 milijuna maraka, što je manje za 20 posto. Integriranjem Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje u Proračun došlo je do skoro dvostrukog povećanja proračuna, tako da se realno ne može izvršiti poređenje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2020. iznose 893,7 milijuna maraka, što je 18 posto u odnosu na planirane. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 642,4 milijuna maraka, što je 72 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem razdoblju, navodi se u priopćenju.

Novo zaduženje

Federalna vlada prihvatila je zaduženje FBiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno financiranje, u iznosu do 7.179.487 eura, što je oko 36 posto od ukupno 20 milijuna maraka eura odobrenih BiH. Sredstva zajma se odobravaju FBiH u navedenom iznosu s rokom otplate od 32 godine, s gracerazdobljem od sedam godina (uključen u rok otplate zajma) i kamatnom stopom šestomjesečni EURIBOR plus fiksna marža. Osnovni cilj i svrha ovog projekta su unaprjeđenje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina kroz osiguranje točnih, ažurnih, usuglašenih i dostupnih podataka o nekretninama, što u konačnici rezultira osiguranjem pravne sigurnosti u prometu nekretninama. Također, cilj je proširivanje i harmonizacija zemljišno-knjižne i katastarske evidencije u još 100 urbanih katarstarskih općina na području FBiH s krajnjim ciljem zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u tim katastarskim općinama po podacima nove katastarske izmjere i povećanje broja izravnih korisnika za 200 tisuća, obzirom da tekući projekt registracije nekretnina osiguravaju usuglašene podatke o nekretninama i riješena pitanja prava vlasništva u 243 urbane općine u FBiH.

Informacija o projektu Mostar Jug – Tunel Kvanj na koridoru Vc

Vlada FBiH prihvatila je informaciju u vezi s Koridorom Vc – Tunel poddionica Mostar Jug -Tunel Kvanj. Premijer Vlade FBiH je zadužen da uputi dopis veleposlniku EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i suglasnosti biti pravovremeno izdani. Federalno ministarstvo prometa i veza i JP Autoceste FBiH su obavezani da nastave aktivno praćenje i obavljanje poslova na realiziranju projekta Mostar Jug -Tunel Kvanj. U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru Vc idu bez zastoja i da pandemija izazvana virusom COVID-19 ne utiče na dinamiku izvođenja. Trenutačno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom duljinom, u tijeku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug – Kvanj, Ovčari – Mostar Jug, kao i ostale. Navedeno je i da je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug – Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. usvojio ovu trasu, a i Vlada FBiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018.. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene utjecaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta.

Kadroviranje

Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost da za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Igor Živko (predsjednik), Adisa Omerbegović Arapović, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka (članovi).

Dane su prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka razdoblja na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Ramiza Kikanovića i Elnura Salihovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada je danas pozvala vlade kantona i Savez udruženja penzionera u FBiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

U Povjerenstvo za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH su, uime Vlade FBiH, danas imenovani Adis Omerović i Amila Gajević.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava Vlada je opunomoćila Gorana Buhača (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Stipu Buljana (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).

VEZANO

Tragično: I dalje se od rudara traži da rade bez plaće

urednik

Vlada FBiH donijela niz odluka

urednik

Mandić: Naučili smo živjeti s ovim virusom

urednik