BIH DNEVNI

Niti ove godine Vlada FBiH ne seli u ‘Staklenu banku’

Piše: Dragan Bradvica

Vlada Federacije je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH od 12. siječnja 2022. godine, o zaključivanju Aneksa II Ugovora o zakupu poslovnog prostora za  smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za 2022. Ovo je neophodno jer još ne postoje uvjeti za smještaj pet federalnih ministarstava u zgradu tzv. ‘Staklene banke’ u Mostaru. Riječ je o federalnim ministarstvima energije, rudarstva i industrije, prometa i veza, obrazovanja i znanosti, zatim trgovine, te razvoja, poduzetništva i obrta. Dakle, s obzirom na ovu odluku jasno je kako niti tijekom ove godine neće biti ništa od obnove ‘Staklene banke’ za koju se već nekoliko godina govori kako će biti prostoj u kojem će biti smještene federalne institucije. Međutim, svo to vrijeme nije počela obnova ove zgrade i nejasno je kada će početi konkretni radovi.

Stara devizna štednja

Uz ovu odluku, Vlada FBiH je donijela tri rješenja kojima je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropriranih rješenjima Grada Mostara putem Odjela za financije i nekretnine. Prije predaje u posjed ekspropriranih nekretnina, Grad Mostar će, putem Odjela za financije i nekretnine, osigurati sve dokaze potrebne za određivanje naknade za potpuno eksproprirane nekretnine.

– Federalna vlada je usvojila izvješće o radu Povjerenstva za verifikaciju računa stare devizne štednje za 2021. Kako je navedeno, Povjerenstvo je lani uradilo ukupno 446 akata, od čega 244 rješenja po izjavljenim žalbama, 40 odgovora na tužbu po zahtjevu suda i 162 razna dopisa. Prihvaćene su 172 žalbe u ukupnom iznosu od 3.835.947 maraka, a odbijene su 72, priopćili su iz Vlade FBiH.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o ključnim nedostacima sustava socijalne i dječje zaštite u FBiH. Ovo ministarstvo je zaduženo da, u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, Vladi dostavi Nacrt odluke o izradi sektorske strategije za oblast socijalne i dječje zaštite, kojom će na sveobuhvatan i sistematičan način biti utvrđeni prioriteti i mjere koje je potrebno poduzeti s ciljem prevladavanja problema identificiranih u informaciji. U informaciji je, uz ostalo, navedeno da su BiH brojne gotovinske nedoprinosne naknade uspostavljene kao naknade zasnovane na pravima i cijeli proces njihovog ostvarivanja temelji se na mogućnosti podnositelja zahtjeva da dokaže svoj status (npr. invalidnost ili status borca invalida), stječući time pravo na naknadu bez obzira na bilo kakvo mjerilo njegove apsolutne ekonomske potrebe. Opredjeljenje zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH su reformske aktivnosti u oblasti socijalne i dječje zaštite kojima bi, između ostaloga, trebala biti poboljšana transparentnost i efektivnost gotovinskih transfera koji nisu zasnovani na osiguranju s ciljem njihovog boljeg dopiranja do najsiromašnijih i najugroženijih slojeva stanovništva putem uvođenja boljih mehanizama ciljanja. Konstatirano je da na području FBiH županije različito pristupaju ovom pitanju. Svi zakoni koji se donose na razini FBiH moraju dobiti suglasnost županija, osobito kad se radi o onima koji nameću obaveze županija. Ovakav postupak bitno otežava donošenje zakona na federalnoj razini ovisno o tomu u kojem se sustavu ili županiji ostvaruju.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH ovlastila je Kenana Osmanagića za sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine gospodarskog društva Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar.

Vlada FBiH donijela je potrebne akte za provođenje javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u FBiH, te poništavanje prethodnog i raspisivanje ponovnog javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Do imenovanja federalnog ministra zdravstva, Vlada FBiH ovlastila je Marinu Beru za sudjelovanje, s pravom glasa, u radu Konferencije za oblast zdravstva u BiH, uspostavljenoj 2007. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije za oblast zdravstva u BiH. Ovo rješenje bit će dostavljeno Ministarstvu civilnih poslova BiH, radi provođenja dalje procedure