DNEVNI

Odluke i zaključci sa sjednice Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, te postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH.

S obzirom na to da je zaštita civilnih žrtava rata zajednička nadležnost Federacije i kantona, predviđeno je da kantoni, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i potrebama civilnih žrtava rata, osiguravaju i proširuju obim prava utvrđenih ovim zakonom.

Također, precizira se da je civilna žrtva rata civilna osoba kod koje je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, počevši od 30.4.1991. do 14.2.1996. godine, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju te osobe. Civilna žrtva rata je i osoba kod koje je nakon navedenog perioda rata, usljed aktiviranja zaostalog ratnog materijala nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili pogibiju te osobe.

Ovim zakonom osigurava se kontinuitet primjene propisa o zaštiti civilnih žrtava rata. Status civilne žrtve rata priznaje se osobi kod koje je nastupilo oštećenje organizma ili značajno narušavanje zdravlja od minimalno 20 posto tjelesnog oštećenja usljed ratnih događaja, mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode i eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, pod uslovom da je u momentu stradanja bila civil. Ovaj status priznaje se i osobi koja je tokom rata ili neposredno ratne opasnosti preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje, pod uslovom da je u momentu događaja bila civil – posebna kategorija civilnih žrtava rata, kao i djetetu koje je rođeno iz čina ratnog silovanja – dijete posebne kategorije civilnih žrtava rata, neovisno od ostvarenom statusu majke. Status je priznanje i članovima porodice osobe koja je poginula ili nestala u vezi s pomenutim ratnim događajima, pod uslovima da je u momentu pogibije ili nestanka bila civil. Također, kako se navodi u danas utvrđenom zakonskom prijedlogu, status civilne žrtve rata, priznaje se i drugim osobama, državljanima BiH sa prebivalištem na području Federacije, kod kojih je nastupilo oštećenje organizma u vezi sa ratnim događajima, ukoliko odgovarajuća prava ne ostvaruju ili ne mogu ostvarivati po drugim propisima.

Ovim zakonom, između ostalog, utvrđuje se i vrsta, prava, te osnovni uslovi za njihovo ostvarivanje, zatim osnovica za obračun novčanih primanja, kao i prava po osnovu oštećenja organizma. Utvrđuje se i pravo po osnovu preživjelog seksualnog zlostavljanja ili silovanja, odnosno mjesečno lično novčano primanje, te pravo po osnovu pogibije ili nestanka člana porodice – porodična invalidnina. Reguliraju se i svrha isplata novčanih naknada za priznata prava, postupak ostvarivanja prava, kao i nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih propisa, te prekršajne odredbe za prekršaje nadležnog općinskog organa.

UTVRĐENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O TREZORU U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku s obzirom da nije u pitanju složen i obiman zakon.

Izmjenom je propisano da ovlaštenja trezora uključuju, između ostalog, prikupljanje svih sredstava javnog sektora i finansijske transakcije u budžetu i vanbudžetskim fondovima, kao i utroške javnih prihoda po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda, transfera, donacija, kao i primitaka od nefinansijske i finansijske imovine i zaduživanja.

Druge izmjene se, između ostalog, odnose na propisivanje novih definicija kada je riječ o pojmovima interne kontrole i javnih novčanih sredstava.

Kako je navedeno u obrazloženju Ministarstva, razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona sadržani su, prije svega, s ciljem harmonizacije i usklađivanja odredbi ovog zakona sa odredbama  drugih propisa, odnosno sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2023. GODINE

Danas je Vlada FBiH primila na znanje Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta FBiH, te kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-mart 2023. godine.

Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (deset kantonalnih službi za zapošljavanje, deset kantonalnih zavoda zdravstvenog, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalnog zavod za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH iznosi 11,2 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 209,6 miliona KM, a na nivou kantona iznosi 55,2 miliona KM, dok je u istom period prošle godine iznosio 109,4 miliona KM. Ukupan finansijski rezultat na nivou općina iznosi 141,3 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 132,9 miliona KM. Na nivou vanbudžetskih fondova ukupan finansijski rezultat iznosi 12,1 miliona KM, a u istom period prošle godine iznosio je 11,3 miliona KM.

Ukupni tekući transferi za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH ostvareni su u iznosi od 1.147,1 miliona KM, što predstavlja rast od 26,4 posto u odnosu na njihovo ostvarenje u istom periodu 2022. godine.

Ukupni konsolidirani prihodi za period januar – mart 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.854,4 miliona KM što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Kada je riječ o ukupno ostvarenim kapitalnim transferima za sve nivoe vlasti u FBiH, u promatranom periodu bilježe povećanje od 20,9 posto i iznose 22,5 miliona KM.

Na nivou FBiH ukupni tekući transferi su ostvarili rast od 27,8 posto u odnosu na isti period prošle godine, i isti iznose 890,2 miliona KM, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.