DNEVNI

Vijeće ministara BiH donijelo niz odluka

 Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova i tajnika Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Odlukom su u Državni komitet imenovani Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH za predsjedatelja, Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH za zamjenika predsjedatelja, te članovi Zukan Helez, ministar obrane BiH, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, Milanko Kajganić, glavni tužitelj Tužilaštva BiH, Mirko Kuprešaković, ravnatelj Granične policije BiH, Čedomir Šušnjar, generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Davorin Primorac, ravnatelj Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Almir Džuvo, ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Darko Ćulum, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu, i Enes Karić, ravnatelj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Kako se navodi u Odluci, imenovanje je vezano za funkciju koju obavljaju.

Za tajnika Državnog komiteta imenovan je Senad Malić, na razdoblje od četiri godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH“. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi prethodna odluka o imenovanju članova i tajnika Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH.

Izmijenjen Pravilnik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u DKP-ima BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP BiH).

Donošenjem ovog pravilnika doći će do usklađivanja koeficijenata svih uposlenih, neovisno o tome da li su uposleni u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH ili u DKP-ima BiH, te biti omogućena primjena Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i na uposlene u DKP-ima BiH.

Naime, Vijeće ministara BiH donijelo je novu Odluku o koeficijentima za diplomatsko-konzularno osoblje, kojom su koeficijenti za obračun plaća navedenom osoblju usklađeni s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, te za pojedine kategorije uposlenih u institucijama BiH povećani za 0,2. U tom smislu, ovim pravilnikom koeficijenti za obračun plaće osoblju u DKP-ima BiH su usklađeni s koeficijentima za obračun plaće za diplomatsko-konzularno osoblje.

Također, predloženim izmjenama utvrđuje se unutarnji platni razredi za osoblje u DKP-ima BiH, čime se stvaraju pravne pretpostavke za početak primjene Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda. Naime, u dosadašnjem članku 4. Pravilnika bili su utvrđeni samo nulti unutarnji platni razredi, što je onemogućavalo da se odredbe predmetne metodologije primjenjuju i na uposleno osoblje u DKP-ima BiH.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u DKP-ima BiH stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjuje se od 1. 1. 2023. godine.

Sredstva za realizaciju Pravilnika, u iznosu od oko 665.000 KM, bit će osigurana u okviru odobrenog proračuna Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2023. godinu, vodeći računa o dinamici odlazaka i povrataka uposlenih u diplomatsko-konzularnoj mreži i otvaranja novih DKP-a u svijetu.

Informacija o raspodjeli sredstava Tekuće pričuve u prvoj polovici 2023.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli sredstava tekuće pričuve za razdoblje I. – VI. 2023. godine, koju će Ministarstvo financija i trezora BiH dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

U Informaciji se navodi da je od 9.189.000 KM sredstava tekuće pričuve, planiranih Zakonom o Proračunu institucija BiH i međunarodnim obvezama BiH za 2023. godinu, tijekom razdoblja I. – VI. 2023. godine odobreno ukupno 3.058.500,00 KM, od čega je realizirano 1.433.498,84 KM.

Vijeće ministara BiH je od planiranih 8.829.000,00 KM tekuće pričuve odobrilo 2.995.000,00 KM, a izvršeno je 1.369.998,84 KM. Između ostalog, odobreno je po milijun KM za pomoć Republici Turskoj u saniranju posljedica potresa koji se dogodio u veljači 2023. godine, te za saniranje posljedica poplava u Bosi i Hercegovini do kojih je došlo u svibnju 2023. godine.

Na temelju pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH, koji na raspolaganju imaju po 120.000,00 KM tekuće pričuve, ukupno je odobreno i realizirano 63.500,00 KM.

Informacija o sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvitak

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održanom šestom sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvitak između Europske unije i Bosne i Hercegovine, 24. 4. 2023. godine.

Zadužene su nadležne institucije Vijeća ministara BiH te se pozivaju vlade entiteta, kantona i Brčko distrikt BiH da u najkraćem roku postupe sukladno preporukama Europske komisije i da na zahtjev Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH dostave informacije o provedbi preporuka.

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je informacije o provedbi preporuka dostaviti Europskoj komisiji.

Imenovanje u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o imenovanju Sanjina Hadžiomerovića  za zamjenika ravnatelja – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od pet godina.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenom glasniku BiH“.

Inicijativa za obustavu primjene Odluke o naknadi za operatore zrakoplova

Vijeće ministara BiH upoznalo se s Modificiranom zastupničkom inicijativom Nihada Omerovića, kojom se predlaže privremena obustava primjene Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku iz zračnih luka u BiH.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaduženi su za postupanje po predmetnoj inicijativi, te da o tome izvijeste Vijeće ministara BiH.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u incijativi usvojenoj na 10. sjednici održanoj 22. 8. 2023. godine, predlaže Vijeću ministara BiH i Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH da se, poštujući zakon i druge propise, na razdoblje od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku iz zračnih luka u BiH.

Također, u inicijativi je zatraženo da tijekom razdoblja obustave primjene Odluke Ministarstvo komunikacija i prometa i Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH urade nužne analize kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.