DNEVNI

Županijama preporučene restriktivnije mjere i Pravilo CPT, u Federaciji potpuno cijepljeno tek 28,35 posto žitelja

SARAJEVO, 27. januara (FENA) - Počela je redovna sjednica Vlade FBiH u Sarajevu. Foto FENA/Hazim Aljović

Piše: Dragan Bradvica

[email protected]

Vlada Federacije usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji, te naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 27. siječnja 2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vladama županija i kriznim stožerima županijskim ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području županije, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

– Vladama županija preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području županije, procjeni rizika, kao i dokumenta ‘Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19’ uvedu Pravilo cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županija i o istom izvijeste Krizni stožer FMZ-a, stoji u priopćenju.

Krizni stožer FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području FBiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županija, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području FBiH u vezi Pravila CPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Odgoda naplate dugovanja

Ovaj stožer zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

U prezentiranoj informaciji Kriznog stožera FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u trećem tjednu od početka 2022. zabilježen porast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva i ukupno hospitaliziranih pacijenata od COVID-19.

Na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 500,1 slučajeva na 100 tisuća stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u HNŽ, ZHŽ i SŽ.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.131.242 cjepiva protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 545.127 (30,27 posto), na drugu 510.429 (28,35 posto), te na treću 75.686 (4,2 posto).

Uz ovo, Vlada FBiH je izmijenila svoj zaključak od 15. srpnja 2016. i, na taj način, do 31. prosinca 2022. produžila rok do kojeg Porezna uprava FBiH odgađa naplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda Rudniku mrkog uglja Đurđevik d.o.o.  Đurđevik, Rudniku uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza i Rudniku mrkog uglja AbidLolić d.o.o. Travnik – Bila.

Prema do sada važećem rješenju, taj rok je bio 120 dana, odnosno ranije produženi rok isticao je krajem siječnja. Prijedlog je Vladi FBiH dostavilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a na osnovu prethodno upućene molbe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u kojoj je zatraženo da se produži obustava svih aktivnosti naplate javnih prihoda ovim rudnicima do 31. prosinca 2022., a radi nastavka aktivnosti na restrukturiranju zavisnih društava rudnika uglja.

Uvezivanja radnog staža

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom odobrava Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanjd.o.oKakanj, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza i Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o.  Zenica sredstva za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za MIO za radnike koji su stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 1.766.005,45 mraka za 58 radnika i za 76 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 2.867.261,71 maraka. 

Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je 487.008,17 maraka za uvezivanje radnog staža za 25 radnika, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 489.092,12 maraka za 16 radnika. Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je 56.253,39 maraka se uvezivanje radnog staža jednog radnika, a Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 733.651,77 maraka odobrava se uvezivanje radnog staža 16 radnika. Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 2.827.001,39 maraka za 72 radnika, a Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza za iste namjene je odobreno 40.260,32 maraka za četiri radnika.

Zaštite interesa FBiH od posljedica izgradnje hidroelektrana u RS-u

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi zaštite interesa FBiH od posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog u Republici Srpskoj i sedam mini hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva. Ova dva ministarstva Vlada je zadužila da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastave sa aktivnostima iznalaženja načina zaštite interesa FBiH od posljedica izgradnje HE Ulog i sedam MHE, te da od Federalnog pravobranilaštva zatraže mišljenje o načinu i mogućnostima za ovu pravnu zaštitu.