Mostar

Grad Mostar pribavlja dokumentaciju za rekonstrukciju i proširenje Ilićke ulice

U tijeku je postupak pribavljanja dokumentacije za rekonstrukcije i proširenja Ilićke ulice u Mostaru, čime bi se riješili problemi normalnog i sigurnog prometa vozila i pješaka, te problemi s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, završetkom rekonstrukcije vodovoda i drugo.

Projekt izgradnje sekundarne kanalizacijske mrežu u naselju Ilići (Ilićka ulica-priključna mreža, kanal 128 i 130), otpočeo je prema Glavnom projektu Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Mostar iz 2008. godine, priopćeno je iz Grada Mostara.

Ugovor o građenju za izvođenje radova “Kanalizacijski sustav Vrelo-Ilići-Cim” potpisan je 7. prosinca 2021. godine između Grada Mostara i ECCON INŽINJERING d.o.o. Čapljina, na ukupni iznos od 208.845 maraka s PDV-om, s rokom izvođenja radova od šest mjeseci, od dana uvođenja izvođača u posao.

Ugovor za obavljanje usluga nadzora i novelacije projektne dokumentacije vrijedan 10.530 maraka s PDV-om Grad Mostar i JP Vodovod d.o.o. Mostar potpisali su 15.veljače 2022. godine. Također, realizacija ovog projekta je sufinancirana je od strane Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) u iznosu od 110.000 maraka.

Nakon pribavljanja potrebnih suglasnosti i Rješenja za privremenu regulaciju prometa, stekli su se uvjeti za početak realizacije projekta tako da je izvođač radova uveden u posao 28. veljače prošle godine.

U tijeku realizacije potpisanog Ugovora o građenju za izvođenje radova na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Vrelo-Ilići-Cim (sekundarna kanalizacijska mreža, kanali 128 i 130), prema Glavnom projektu Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Mostar, iz 2008. godine, nesporno je utvrđeno, da se mora dopuniti i izmijeniti, projektirana trasa sekundarne kanalizacijske mreže, kanali 128 i 130.

Glavni projekt urađen je 2008. godine i njime nije uzeta u obzir priključna mreža na glavne sekundarne kanalizacijske vodove.

Također, došlo je i do značajnih promjena stanja na terenu jer su izgrađeni novi stambeni, poslovni objekti i septičke jame, koji se moraju priključiti na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu u Ilićkoj ulici, na tehnički ispravan način i u skladu s pravilima struke, a novi priključci mogu se izvoditi samo na priključna ili revizijska okna (šahtove), kako bi se kanalizacijski sustav mogao kontrolirati i ubuduće održavati funkcionalnim.

Uz to, zabranjeno je vršiti i priključke objekata i septičkih jama izravno na kanalizacijske cijevi DN 250, s pojedinačnim bušenjem cijevi, više od 50 pojedinačnih priključaka, čime bi se funkcioniranje cijelog sustava dovelo u pitanje.

Stoga, kako bi se riješio postojeći problem, prihvaćeno je tehničko rješenje JP Vodovod Mostar, koje predviđa izgradnju novih dodatnih revizijskih okana DN 500, s dijelom potrebne priključne mreže, od priključnih cijevi DN 200 i DN 160, za priključenje pojedinačnih objekata ili grupe objekata na kanalizacijsku mrežu.

Obzirom da su svi radovi izvedeni u profilu postojeće prometnice, korišteni su materijali istih karakteristika, kvalitete i nosivosti cijevi i okana SN8, za teretni promet.

Izmjene i dopune projektne dokumentacije postale su neophodne kako bi se projekt uopće mogao realizirati i svi objekti na planiranoj trasi (Ilićka ulica – kanali 128 i 130) priključiti na kanalizacijsku mrežu i cijeli sustav staviti u funkciju, na način da je sve povezano na izgrađeni glavni kanalizacijski kolektor koji vodi do gradskog pročistača u južnoj zoni grada, a time se povećao obujam radova na kanalizacijskoj mreži.

Radovi se nikako nisu mogli tehnički odvojiti od već ugovorenih radova, a da ne nastane veća šteta za naručitelja Grad Mostar jer se radovi izvode u uskoj prometnici, pod stalnim pritiskom prometa i u stanju stalnog pronalaska novih i postojećih dotoka kanalizacije iz viših zona iznad prometnice, koji su se morali kontinuirano priključivati na mrežu kako bi se mogli nastaviti radovi, a izvođač radova preuzima odgovornost za ispravnost cijelog sustava fekalne kanalizacije u Ilićkoj ulici (garancija za kvalitetu).

U tijeku iskopa kanalizacijskog rova za DN 250 u samoj prometnici naišlo se na stari cjevasti zidani kameni propust za odvod bujičnih voda iz viših zona iznad prometnice u rijeku Radobolju, koji se morao razbijati za potrebe prolaza kanalizacijske cijevi DN 250, te nakon toga ponovno sanirati da ostane u funkciji, što je također prouzročilo dodatne nepredviđene radove.

Izvedeni su radovi na zamjeni dijela postojeće vodovodne mreže, od priključka na glavnu postojeću vodovodnu cijev DN 200 uz rijeku Radobolju postavljanjem nove vodovodne cijevi u priključnu prometnicu, uz sanacije postojećih priključaka.

Zbog nepostojanja točnih katastarskih podloga i podataka za stare priključke objekata na vodovodnu mrežu, dolazilo je do više prekida u opskrbi i potrebe crpljenja vode kako bi se izvršilo prespajanje nove vodovodne cijevi.

Radovi na izvođenju priključaka fekalne kanalizacijske mreže, morali su se izvesti, da bi se kanalizacijska mreža stavila u funkciju i spriječilo daljnje zagađenje rijeke Radobolje, ali i uklanjanje opasnih vanjskih ispusta i kanala koji su predstavljali opasnost pojave zaraznih bolesti.

Pored navedenih nepredviđenih radova, do produžetka roka izvođenja radova došlo je i zbog izrade novog tehničkog rješenja za pojedinačne priključke, ali i zbog obustave radova za vrijeme polaganja elektro kablova visokog napona na predmetnoj dionici, koje je izvodila Elektroprivreda HZ HB.

Svi navedeni radovi izvedeni su u okviru ugovora, ali nije izvršeno kompletno planirano saniranje rova asfaltom jer su na istoj dionici Ilićke ulice planirani radovi proširenja i rekonstrukcije koja zahtjeva radove na cijelom profilu ulice, nova oborinska odvodnja, dio vodovodne mreže, nogostupi, javna rasvjeta, te je izvođač radova izvršio samo privremenu sanaciju same širine kanala, a asfaltiranje kanala preuzelo Javno poduzeće Komunalno Mostar, ali radovi nisu završeni zbog vrlo loših vremenskih uvjeta.

Izvedeni radovi izgradnje kompletne priključne kanalizacijske mreže omogućili su da se izgrađena kanalizacijska mreža odmah stavi u funkciju, na način i u skladu s pravilima struke i kroz legalnu proceduru priključenja svih korisnika putem nadležnog JP-a Vodovod d.o.o. Mostar, uz plaćanje simbolične takse za priključenje.