DNEVNI Politika

INTERVJU Šerif Špago: Interes države BiH je na prvom mjestu

Razgovarala: Selma Dandić

Šerif Špago, nositelj je liste Stranke demokratske akcije (SDA) Na Općim izborima 2022. godine za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 2A, a koja obuhvata Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju.

Za Dnevni list je govorio o proteklom mandatnom razdoblju, rezultate rada Skupštine, političkom djelovanju SDA kroz Vladu HNŽ-a, ali i o mnogim drugim pitanjima.

Bili ste na čelu Skupštine HNŽ-a u proteklih osam godina. Možete li se osvrnuti na rezultate ostvarene u tom razdoblju?

-Poziciju predsjedavajućeg Skupštine HNŽ-a preuzeo sam u travnju 2014. godine, u teškom razdoblju za Mostar i HNŽ, u vremenu nakon demonstracija i paljevina koje su se desile u Mostaru i drugim gradovima Federacije BiH. Nakon izbora, koji su održani te godine, ponovno sam izabran za predsjedavajućeg Skupštine. Neću se puno osvrtati na mandat nakon izbora 2014. godine jer smatram da je to jedan od najuspješnijih mandata Skupštine i Vlade HNŽ-a zahvaljujući prije svega činjenici da je SDA tada prvi put imala šest ministara u Vladi HNŽ-a, te je dobrom koordinacijom zakonodavne i izvršne vlasti riješeno dosta izuzetno bitnih pitanja za HNŽ, od kojih bih posebno izdvojio preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje rada s važećim zakonima značajnih institucija: Univerziteta „Džemal Bijedić“, Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“, Opće bolnice Konjic, DZ „Stari Grad“ Mostar i DZ „Konjic“. Zahvaljujući provođenju mjera iz Reformske agende, koja je usvojena na federalnom i kantonalnom  nivou, te implementacijom Zakona o vodama HNŽ, Budžet HNŽ je sa oko 178 milijuna KM u 2014. godini povećan na iznos od oko 224 milijuna KM u 2018. godini. U tom periodu prosječan broj zaposlenih u HNŽ sa 48.245 u 2014. povećan je na 54.133 u 2018. godini. Urađeni su i opremljeni novi objekti OŠ „Zalik“ i OŠ „Gnojnice“, a realiziran je i niz drugih projekata koji se odnose na rekonstrukciju objekata javnih institucija s ciljem poboljšanje njihove enegetske efikasnost, na rekonstrukciju i izgradnje regionalnih i lokalnih puteva i sl.

Zahvaljujući dobrim rezultatima rada u tom mandatu, SDA HNŽ je na izborima 2018. godine dobila izuzetnu podršku građana, pa smo u mandatu od 2018. do 2022. godine imali osam zastupnika u Skupštini HNŽ-a.

Period nakon izbora 2018. godine obilježen je, prije svega, opstrukcijom izbora predsjedavajućeg Skupštine od strane HDZ-a, tako da sam na tu poziciju ponovno izabran  početkom listopada 2019. godine, skoro godinu dana nakon izbora. Iako je tada imenovan i kandidat za premijera HNŽ-a, Skupštini HNŽ-a nije predložena nova vlada isključivo zbog toga što je stranka HDZ neopravdano zahtijevala da ima većinu u novoj vladi. Pošto nova vlada nije izabrana, rad je nastavila postojeća Vlada HNŽ-a u tehničkom mandatu.

Unatoč tim političkim problemima, moram istaći da je tokom 2019. godine stanje u HNŽ-u po mnogim ekonomskim parametrima bilo na visokom nivou zahvljujući prije svega mjerama i aktivnostima Vlade i Skupštine u mandatu od 2014. do 2018. godine pa je: Budžet HNŽ-a povećan na 242,5 milijuna KM, broj zaposlenih povećan na 55. 213, prosječna plaća u HNŽ-u je povećana za 4,2% u odnosu na 2018. i iznosila je 1.011 KM, dok je u istom periodu prosječna plaća u FBiH bila 928 KM, broj poslovnih subjekata u odnosu na 2018. veći je za 255 i ukupan broj je bio 14.200. HNŽ je po nivou razvijenosti bio drugi Kanton u Federaciji BiH po podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Nažalost, tokom 2020. i 2021. godine suočili smo se s pandemijom koronavirusa i svim posljedicama u smislu obolijevanja i gubitka života građana Kantona. Nakon brojnih „lockdowna“ došlo je do smanjena privrednih aktivnosti, gubitka radnih mjesta, posebno u turizmu i ugostiteljstvu. Zahvaljujući izuzetnim naporima zdravstvenih radnika i  mjerama nadležnih federalnih i kantonalnih organa, pandemija je stavljena pod kontrolu. Zahvaljujući poduzetništvu i aktivnostima naših poslovnih subjekata, mjerama koje je Vlada predlagala, a Skupština HNŽ-a usvajala, poticajima, implementaciji tzv. „korona“ zakona i podršci Vlade Federacije BiH, stanje u privredi HNŽ-a je stabilizirano. Budžet HNŽ-a za 2022. godinu dostigao je iznos od oko 310 milijuna KM, te je u odnosu na 2018. godinu veći za oko 85 milijuna, a broj zaposlenih se počeo vraćati na stanje prije pandemije. Doneseni su i poboljšani zakoni u oblastima socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite obitelji s djecom. Ove školske godine osigurani su udžbenici za sve učenike osnovne škole, osigurane su stipendije za sve redovne studente na javnim univerzitetima, dok je putem raznih programa više stotina mladih ljudi – pripravnika dobilo mogućnost za sticanje prvog radnog iskustva. Uz to, donesene su brojne mjere kojima se nastoji zaštiti standard građana Kantona.

Potrebno je napomenuti da je u ovom mandatu Skupština usvojila amandmane na Ustav HNŽ-a, kojima se Ustav HNŽ-a usklađuje sa Ustavom Federacije BiH u dijelu ravnopravnosti naroda, naziva i upotrebe službenih jezika i pisama. Skupština je u 2021. godini usvojila i Prostorni plan HNŽ-a za desetogodišnji period, Strategiju razvoja HNŽ-a do 2027. godine, Strategiju ruralnog razvoja HNŽ-a, Strategiju razvoja javnih cesta na području HNŽ-a,kao i druge planske dokumente i propise koji stvaraju pretpostavke za ubrzani razvoj Kantona. U ovom periodu izvršena rekonstrukcija zgrade Skupštine i stvoreni su izuzetno dobri uslovi za rad zastupnika u budućem sazivu Skupštine HNŽ-a.

Koliko ste zadovoljni političkim djelovanjem Stranke demokratske akcije kroz Vladu i Skupštinu HNŽ-a? Je li se moglo uraditi više?

-Pored svih navedenih problema,u ovom mandatu moramo biti zadovoljni jer je SDA, u kapacitetu povjerenja birača kojeg je dobila na izborima 2018. godine, preko svojih i drugih odgovornih zastupnika, aktivnostima ministarstava na čijem čelu su bili ministri iz SDA i radom ministara kroz Vladu, uspjela osigurati da stanje u mnogim oblastima iz nadležnosti Kantona zadrži dostignuti nivo ili bude poboljšano. Uvijek se može i bolje i više, ali imajući u vidu dešavanja na političkoj sceni u BiH, koja se direktno odražavaju prije svega na HNŽ, namjerno izazvane blokade rada institucija na nivou Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, dešavanja u okruženju i šire, možemo reći da ovaj mandat završavamo sa stabilnim funkcioniranjem sistema u oblastima za koje je nadležan i odgovoran Kanton.

Kada govorimo o HNŽ-u, na što će se fokusirati SDA HNŽ u narednom periodu?

-SDA BiH je za mandat od 2022. do 2026. godine izradila izbornu platformu u kojoj je detaljno obrađeno pet temeljnih politika. Po mom mišljenju, jedna od najznačajnijih je „Politika izgradnje europskog ambijenta za mlade u BiH“, u kojoj su detaljno navedene sve mjere i aktivnosti kojima će se poboljšati položaj i perspektiva mladih u BiH, a koje treba donijeti i implementirati na različitim nivoima vlasti. Zalagat ćemo se za unapređenje uvjeta i regulative u oblasti omladinskog aktivizma, organiziranja i volontiranja, povezivanje sistema obrazovanja s potrebama tržišta rada, unapređenje uvjeta za rad, zapošljavanje i samozapošljavanje, promociju sporta i unapređenje položaja vrhunskih sportista i mladih talenata, bolju zdravstvenu i socijalnu brigu za mlade u BiH, mjere iz oblasti rješavanja stambenog pitanja, kao i niz drugih mjera.

Kantonalna organizacija SDA HNŽ je na osnovu Izborne platforme SDA BiH posebno razradila i definirala mjere i aktivnosti iz nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, turizma, okoliša, razvoja malih i srednjih preduzeća i reformi javne uprave i digitalizaciji društva.

Nastavit ćemo aktivnosti na stabilizaciji i unapređenju stanja u oblasti sigurnosti. Zalagat ćemo se za mjere koje omogućavaju nove investicije,  nova ulaganja u obnovljive izvore električne energije, investicije i u sve druge grane privrede kako bi se povećao broj malih i srednjih preduzeća,  kako bi se bolje iskoristili potencijali u poljoprivredi i posebno povećao broj zaposlenih u turizmu i pratećim djelatnostima. Naravno, opredijeljeni smo da Strategija razvoja HNŽ-a do 2027. godine, kroz program rada nove vlade i akcione planove, bude u najvećoj mjeri implementirana. U potpunosti smo opredijeljeni za implementaciju svih mjera iz Strategije HNŽ-a za borbu protiv korupcije.

Kako komentirate raspisani natječaj za komesara policije i zamjenika komesara MUP-a HNŽ-a? Zašto je MUP-u HNŽ-a potreban zamjenik komesara policije? Da li je u pitanju „politički dogovor SDA-HDZ“, kako tvrdi opozicija?

-Često sam u proteklom periodu iznosio stavove o ovom pitanju. Znam na koji način funkcionira policija u uređenim državama. Nažalost, zbog niza propusta nadležnih organa u proteklim mandatima, posebno dijela Nezavisnog odbora koji je nezakonito imenovao Komesara 2014. godine, stanje u Upravi policije je dovedeno na nivo koji ne osigurava potpunu sigurnost građana i imovine. S ciljem rješavanja tih i drugih problema u Upravi policije, zakonom je definirana pozicije zamjenika komesara, pozicija koja nema operativnih nadležnosti u rukovođenju policijom. Takvo rješenje imamo i u nekim drugim sigurnosnim agencijama u BiH. Zbog bržeg i lakšeg rješavanja problema i dovođenja stanja sigurnosti u Kantonu na potreban nivo, pa i rješavanja kadrovskih i statusnih pitanja policijskih službenika, uvažavajući specifičnosti Kantona, došlo se do ovih zakonskih rješenja, koja će sigurno dati rezultat na kvalitetan i transparentan način. Potrebno je napomenuti da je od 30 zastupnika Skupštine, njih 25 glasalo za ova rješenja, da se u neformalnim razgovorima ove aktivnosti podržali i mnogi policijski službenici na najodgovornijim mjestima u Upravi policije i predstavnici Sindikata policije.

Svaki Zakon, koji treba utvrditi Vlada i donijeti Skupština, zahtijeva i određena politička usuglašavanja, ali na poziciju komesara ili zamjenika ne može doći osoba iz politike, nego se na te pozicije imenuju policijski službenici s velikim policijskim iskustvom, profesionalci, putem konkursa, koji provodi nezavisno tijelo. Vanredno se može dodijeliti čin samo postojećim policijskim službenicima, a  ne nekim, kako zastupnici opozicije kažu, „stranačkim kadrovima“. Primijetim da pojedini zastupnici iz opozicije na ovim zakonima zasnivaju svoju predizbornu kampanju, spinuju, iznose laži. Pogotovo je zanimljivo da im je glavni argument, njima iz građanskih opcija, prebrojavanje pozicija u Kantonu po nacionalnoj pripadnosti, pa su čak toliko kontradiktorni da SDA optužuju za glasanje oko izbora Gradonačelnika Mostara podcjenjujući inteligenciju građana. Opoziciji u HNŽ-u predlažem da konačno ozbiljno shvate izbore; cilj izbora nije biti opozicija, nego na ozbiljnim programima pobijediti i preuzeti odgovornost u sistemu vlasti.

Kada je riječ o državnom nivou, s obzirom da ste nositelj liste za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice 2A, koja obuhvata Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, da li nedostaje hrabrosti za ključne reforme i na što će se fokusirati SDA na državnom nivou?

-Da, evo nakon rada u Skupštini HNŽ-a, kandidat  sam za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Svaki izbori za nas, koji smo u prethodnom mandatu bili u zakonodavnim organima na nekom nivou vlasti u BiH, su test da li smo ispunili očekivanja građana. Naravno, imajući u vidu sve ono što je SDA sa svojim kadrovima u proteklom periodu radila i uradila, SIGURAN sam da će SDA iz ove izborne jedinice imati zastupnika u Parlamentu BiH, manje je bitno hoću li to biti ja ili neko od mojih kolega s liste SDA, koji su izuzetno kvalitetni i uspješni u svom poslu.

Mislim da nije pitanje hrabrosti za ključne reforme, nego prije svega mi u BiH trebamo politike i ljude koji su spremni raditi u interesu države i građana. Nadam se da je najveći broj građana s prostora cijele BiH konačno shvatio da je teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine neupitan i da neće biti nikakvih odcjepljenja ili stvaranja dodatnih teritorijalnih jedinica, a interes svih bi trebao biti stvaranje boljih ekonomskih prilika, poboljšanje standarda u domovini. Imajući u vidu to, birajmo stranke i predstavnike u zakonodavnim organima.

SDA će se, kao i uvijek do sada, nakon pobjede na izborima zalagati za političku stabilnost koja će omogućiti da se ubrza ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije, što će  omogućiti BiH  dobivanje statusa kandidata za punopravno članstvo u EU, ispunjavanje obaveza u pravcu daljeg napretka integracije BiH u NATO. Očekujemo da će najjače političke stranke iz probosanskog bloka prihvatit zajednički rad u ovom segmentu, a posebno rad na jačanju državnih institucija s težištem na jačanju obrambenih struktura i sigurnosnih agencija BiH. Sticanje kandidatskog statusa smanjilo bi tenzije u zemlji i usmjerilo sve političke aktere da zajednički ispunjavamo obaveze u procesu pristupanja EU.

Politička scena BiH je vrlo turbulentna posljednjih nekoliko mjeseci, a naročito je aktualno pitanje izmjene Izbornog zakona BiH. Hoće li SDA pristati na izmjene Izbornog zakona?

-Stavovi SDA o izmjenama Izbornog zakona su potpuno jasni i oni su artikulirani kroz sve pregovore na kojima je sudjelovao predsjednik Bakir Izetbegović i delegacija SDA. Na tim pregovorima međunarodnim predstavnicima su precizno i direktno preneseni stavovi najjače političke stranke u BiH, za razliku od stranaka ljevice, koje su pregovore o trenutno najvažnijem pitanju za BiH, vodile putem priopćenja. SDA će i dalje insistirati na potpunom provođenju svih presuda Europskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda BiH kako bi se osigurala potpuna ravnopravnost građana u izbornom procesu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Pravo svakog građanina je da bira i bude biran. Insistirat ćemo na izmjenama propisa u Federaciji BiH kako bi se spriječile blokade izbora i imenovanjau najvažnijim institucijama Federacije BiH.

Ukoliko biste osvojili povjerenje birača, što građani Bosne i Hercegovine mogu od Vas očekivati? Za što ćete se posebno zalagati?

-Teško je davati obećanja u ovakvoj političkoj situaciji, imajući u vidu da postoje stranke i političari koji su spremni blokirati institucije, kršiti zakone i ne snositi nikakve sankcije za to. Svjestan sam i toga da pojedinac ne može puno sam učiniti bez jake stranke i tima, te sposobnosti okupljanja i lobiranja drugih zastupnika da daju podršku kvalitetnim prijedlozima i inicijativama.

Ako mi građani daju povjerenje da ih predstavljam u Parlamentu BiH kao zastupnik koji je izabran sa liste SDA, onda mogu očekivati da ću se zajedno s drugim zastupnicima zalagati za izgradnju političkog ambijenta koji će omogućiti reforme, podržavat ću sve one mjere i propise koji budu u funkciji jačanja državnih institucija, posebno na prostoru Hercegovine. Kao i do sada, interes države BiH bit će mi na prvom mjestu. Moja očekivanja su da će u Parlament BiH biti izabrani kandidati koji će prije svega poštovati Ustav i zakone BiH, oni koji će podržavati kvalitetne inicijative i propise i biti istinski predstavnici građana.

S kakvom porukom izlazite pred birače? Zašto da glasaju za kandidate SDA?

-U odgovorima na prethodna pitanja iznio sam neke od rezultata rada kadrova SDA na nivou Kantona. Puno je još toga urađeno na višim nivoima vlasti, a što se ovih dana prezentira građanima. Mi u SDA redovno izlazimo pred građane i birače i prije izbornih kampanja. Putem javnih tribina i na druge načine informiramo ih o svim aktualnim pitanjima, stepenu realizacije projekata, planovima i svim drugim pitanjima koja interesiraju naše građane. Od njih tražimo prijedloge i mišljenja. SDA ima najorganiziraniju strukturu i zbog toga se ova izborna kampanja provodi relaksirano. Mi ne izlazimo pred građane samo pred izbore, imamo  stalnu komunikaciju s njima. Kroz kampanju, javnim prezentiranjem naših aktivnosti, planova i politika nastojimo pridobiti  i onaj neodlučni dio glasača. Kampanja za predstojeće izbore pokazuje da u tome u dobroj mjeri uspijevamo jer kao najdržavotvornija i najjača stranka, SDA prije svega ima vidljive rezultate u svim oblastima, ima preciznu platformu sa programom mjera za naredni mandat. Na čelu s predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, imamo izuzetno kvalitetne kadrove za sve nivoe vlasti.Siguran sam da su to i građani prepoznali prisustvujući u velikom broju predizbornim skupovima.

S obzirom da ste potpredsjednik SDA BiH, da li unutar SDA ima turbulencija?

-SDA je velika stranka, ima svoju organizaciju, organe, Statut i precizno definisana prava i odgovornosti svih organa i članova. Članstvo u SDA je na dobrovoljnoj osnovi, jedini uvjet za članstvo je obaveza poštovanja Statuta i odluka organa Stranke. Organi SDA i njihovi rukovodioci se biraju po precizno utvrđenim pravilima. Kao i u svakoj velikoj organizaciji, ponekad dođemo u situaciju da su pojedinci nezadovoljni svojim statusom u organima SDA ili određenim kadrovskim rješenjima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH. Ta pojedinačna nezadovoljstva ne mogu izazvati nikakve turbulencije unutar SDA, a to se pokazalo u proteklom periodu kada su iz SDA odlazili neki članovi, koji su imali značajne pozicije kako u SDA tako i u državnim organima.

Na kraju, koristim priliku da sve građane u BiH pozovem da 2. 10. 2022. godine izađu na izbore, da u ovom vremenu do izbora analiziraju tko je šta radio i uradio u proteklom periodu, da svoj glas ne daju malim ili slabim strankama koje rijetko ili nikad ne osvoje dovoljno glasova da ih zastupaju u skupštinama ili parlamentima. Njihov izbor treba biti jaka politička stranka, s kojom će Bosna i Hercegovina SIGURNO biti stabilna država.