Posao

Uvodi se referentna stopa prosječnog troška financiranja banaka u BiH

Bosna i Hercegovina mogla bi uskoro da dobije domaću referentnu stopu prosječnog troška financiranja banaka u BiH.  Naime, sastanak Koordinacije bankarske supervizije održan je u Sarajevu i podržano je usvajanje Metodologije za izračun referentne stope prosječnog troška finansiranja banaka u BiH (RSTF), a na incijativu dvije entitetske agencije za bankarstvo, javlja  Bloomberg Adrija. Eventualno usklađivanje aktivnih kamatnih stopa u BiH sa troškovima financiranja na ino tržištima, koji su u konstantnom rastu od sredine prošle godine uslijed snažnog rasta referentnih kamatnih stopa vodećih centralnih banaka, u trenutnim okolnostima moglo bi dovesti do poremećaja na domaćem bankarskom tržištu. Cilj Metodologije je, kako saznaje Bloomberg Adrija, utvrđivanje referentne vrijednosti prosječnog troška financiranja banaka koje posluju u BiH i da se domaćim bankama ponudi izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom. ‘Korištenjem ovih stopa u slučaju kada se financiranje vrši pretežno iz domaćih izvora, banke bi bile u mogućnosti bolje upravljati kamatno induciranim kreditnim rizikom, te bi se  ublažili rizici po cjelokupnu financijsku stabilnost, poboljšali uvjeti funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, te osigurao višu razinu zaštite korisnika financijskih usluga i investitora’, navodi izvor. Nije primarna alternativa za aneksiranje postojećih euribor kredita, dodaje, nego referentna stopa za sve buduće kredite sa varijabilnom stopom, mogućnost izbora.