Posao

Pozitivno mišljenje revizije financijskih izvještaja JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu

Budući da su se posljednjih dana u nekim medijima pojavile različite interpretacije izvješća o financijskoj reviziji JP Hrvatske telekomunikacije d. d. Mostar za 2019. godinu, od kojih neke nisu korektne i dobronamjerne, ovim putem želimo naglasiti kako je mišljenje nezavisnog revizora (Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH) o reviziji financijskih izvještaja JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu – pozitivno: citiramo „financijski izvještaji JP HT d.d. Mostar za 2019. godinu, istinito i fer prikazuju u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Društva na dan 31.12.2019., financijsku uspješnost, novčane tijekove i promjene na kapitalu za godinu koja završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja“.

Revizorsko izvješće je javno dostupno pa se lako uvjeriti u gore navedeno. Kako se ističe u izvješću, sve aktivnosti, financijske transakcije i informacije Društva za 2019. godinu su u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za danu reviziju.

Vezano za reviziju usklađenosti, revizija je dala određene rezerve i preporuke za proces zaključivanja ugovora za nabavku roba i usluga, koje ćemo sasvim sigurno ispuniti i postupiti sukladno tim preporukama.

Selektivno i paušalno interpretiranje revizorskog izvješća JP HT d.d. Mostar, smatramo nedobronamjernim i, u najmanju ruku, neprofesionalnim, jer se bez stvarnoga uporišta u činjenicama pokušava stvoriti iskrivljena slika o poslovanju poduzeća JP HT d.d. Mostar, koje je, u svim svojim segmentima, sukladno zakonskim obvezama i propisima, objavljeno je iz Odjela za korporativne komunikacije HT Eroneta.

VEZANO

Sindikati BH Telecoma i HT Mostar najavili štrajk

urednik