Vijesti BiH

Agentice BiH odgovorile Kovačeviću: Naš status je legitiman, prijetnje su neprimjerene

Nakon što je Slaven Kovačević, apelant pred Europskim sudom za ljudska prava protiv BiH, najavio podnošenje kaznenih prijava protiv tri bh. agentice pred tim sudom te ukazao da im je  

istekao mandat, agentice u svome odgovoru poručuju da su, rješenjima Vijeća ministara BiH, Harisa Bačvić, Monika Mijić i Jelena Cvijetić imenovane za v.d. zastupnice Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

– Pravni status v.d. zastupnica je potvrđen rješenjima Odbora državne službe za žalbe i presudama Suda BiH te, sukladno tome, trenutne v.d. zastupnice ostaju na dužnosti do imenovanja novih v.d. zastupnika ili do imenovanja zastupnika nakon provedenog natječajnog postupka, koji je u tijeku. Iz navedenog proizlazi da je status v.d. zastupnica Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava neupitan te da one imaju pravo i obvezu zastupati BiH i štititi njene interese u svim postupcima koje se vodi pred Europskim sudom za ljudska prava. Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno važećim propisima i pravilima struke, navode agentice u svom odgovoru i pojašnjavaju da su pravne radnje koje v.d. zastupnice poduzimaju u okviru svoje nadležnosti u postupcima koje se vodi protiv BiH pred Europskim sudom nužne zarad zaštite interesa BiH. – To se ni na koji način ne može tumačiti kao uskraćivanje mogućnosti aplikantima štititi i ostvarivati svoja prava u tim postupcima. Sud je taj koji, nakon provedenog postupka, presuđuje je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava, a na zastupnicima je u postupku zastupati i štititi interese stranaka koje zastupaju. Nepoduzimanje pravnih radnji tijekom postupka od strane zastupnika bilo koje od stranaka bi obesmislilo vođenje postupka pred sudovima, pa tako i pred Europskim sudom za ljudska prava, ističu agentice uz poruku da javne prijetnje podnošenjem kaznenih prijava zbog njihova vršenja redovitog posla drže potpuno neprimjerenim.