BIH DNEVNI

Granična policija BiH će zaposliti 300 kadeta

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini, kojim je predviđeno zapošljavanje 300 kadeta u Graničnu policiju BiH do kraja aprila 2022. godine.

Prema planu, prva grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebalo bi da započne školovanje 1. januara 2021. godine, a da se zaposle u septembru 2021. (policajci), odnosno u maju 2021. godine (mlađi inspektori).

Druga grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebalo bi da započne školovanje 1. oktobra 2021. godine, a da se zaposle u maju 2022. godine (policajci), odnosno u februaru (mlađi inspektori).

Evropska komisija je u sklopu projekta pomoći BiH u upravljanju migracijama ,,IPA Special measures III”, između ostalog, odobrila finansiranje troškova osnovne obuke za 300 kadeta Granične policije u iznosu od 2.250.000 KM. Ova sredstva će biti operativna u septembru 2020. godine.

Dva miliona KM za finansiranje projekata iz Aneksa VII

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak BiH, u iznosu od dva miliona KM.

Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata u vezi sa Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta BiH i Fond za povratak BiH su potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2020. godini.

Ukupan iznos sredstava udruženih na osnovu ovog sporazuma je 2.125.000,00 KM, a bit će utrošen za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika te projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici. Projekte će odobravati Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Zaštita životne sredine

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Kigali amandman). Riječ je o Amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci.

Na ovaj način BiH preduzima važan korak u provođenju pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i stvara uslove za održivi razvoj bh. privrede.

Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji. Takođe će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za period od 2020. do 2022. godine i zamrzavanje potrošnje na osnovnom nivou do 2024. godine

Prijedlog odluke bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru ratifikacije.

Zajam za javni gradski prevoz Sarajeva

Vijeće ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (Javni gradski prevoz Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, u iznosu od 35 miliona eura.

Realizacija projekta „Javni gradski saobraćaj Sarajevo“ planirana je putem rekonstrukcije trolejbuske mreže za Vogošću, obnove voznog parka za trolejbusku mrežu za Vogošću, izgradnju tramvajske pruge za Hrasnicu i izgradnju saobraćajnice južna longitudinala. Ciljevi projekta su podizanje kvaliteta javnog linijskog prevoza putnika, zaštite životne sredine, bezbjednosti radnog osoblja i povećanje ekonomske konkurentnosti.

Zajam će biti alociran na Federaciju BiH.

Plan aktivnosti za izradu Programa ekonomskih reformi

Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan i Smjernice za programe ekonomskih reformi 2021. – 2023. godinu zapadnog Balkana i Turske.

Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da kao koordinator za Program ekonomskih reformi BiH za 2021. – 2023. godinu na nivou Bosne i Hercegovine u saradnji sa koordinatorima Republike Srpske i Federacije BiH provede Plan aktivnosti i u skladu sa Smjernicama pripremi dokument Program ekonomskih reformi BiH za 2021. – 2023. godinu.

Direkcija za ekonomsko planiranje će obavijestiti sve nadležne institucije o obavezi provođenja Plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za 2021. – 2023. godinu u skladu sa Smjernicama.

Pred institucijama BiH je zadatak izrade Programa ekonomskih reformi BiH za 2021. – 2023. godinu (PER 2021 – 2023), koji predstavlja poboljšanu verziju Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), a koji su podnosile zemlje – potencijalni kandidati za članstvo u EU. Program ekonomskih reformi treba da sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, kao i sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Dokument treba da bude dostavljen Evropskoj komisiji najkasnije do 31. januara 2021. godine. 

Postupanje institucija tokom trajanja epidemije Covida-19

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo Odluku o postupanju institucija BiH i pravima i obavezama zaposlenih u institucijama BiH tokom trajanja epidemije Covida-19.

Odlukom su detaljnije uređena prava i obaveze zaposlenih kod kojih je potvrđena zaraza virusom Covid-19, kao i kod onih koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Takođe, propisana je obaveza pridržavanja epidemioloških mjera, kao i kontrola njihovog poštivanja.

Odlukom je propisana i mogućnost da institucija, u zavisnosti od procjene rizika od širenja zaraze, organizuje rad sa izmijenjenim režimom, ali sa obavezom da obezbijedi da njene zakonske nadležnosti budu izvršavane blagovremeno. Rukovodioci institucija dužni su da donesu interne procedure kojima će detaljnije urediti bitna pitanja za rad institucije tokom trajanja epidemije, kao i prava iz radnog odnosa zaposlenih u ovom periodu.

Izmijenjene odluke o raspodjeli sredstava prikupljenih za borbu protiv Covida-19

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv Covida – 19 uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH, kao i Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH.

Izmjene se odnose na uplatu sredstava i izvještavanje. Izmijenjenim odlukama Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženi su za uplatu sredstava, a Ministarstvo sigurnosti i za podnošenje izvještaja Vijeću ministara o realizaciji odluka.

Saglasnost na sporazum u vezi s arbitražnim postupkom vrijednim 51 milion KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobranilaštva BiH o realizaciji zaključka sa 8. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 11.  juna 2020. godine, koji se odnosi na arbitražni postupak u vrijednosti većoj od 51 milion KM.

Data je saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srpske u vezi s arbitražnim postupkom, u vrijednosti od 51.294.000 KM, u predmetu po tužbi Nita Gapta (Neet Gupte), Navina Agarvala (Naveen Aggarwal) i Aša industris, Inc. (Usha Industries, INC) protiv Bosne i Hercegovine radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem tužilaca u „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, prema pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo (Uncitral pravila).

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija ovlašten je da potpiše ovaj sporazum.

Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da Sporazum dostavi Vladi Republike Srpske radi potpisivanja.

Realizacija Programa stambenog zbrinjavanja

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo je da u svojstvu vodeće institucije nastavi rad na osiguranju neophodnih ljudskih resursa, kao i materijalnih i finansijskih sredstava za troškove implementiranja u saradnji s nadležnim ministarstvima i drugim organima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izvršit će procjenu nedostajućih kontribucija (doprinosa) i u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH predložiti Vijeću ministara BiH modalitete osiguranja nedostajućih sredstava do kraja provođenja projekta u junu 2022. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo je da redovno informira Vijeće ministara BiH o napretku u realizaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa.

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, čiji cilj je da sveobuhvatno doprinese rješavanju dugotrajne raseljeničke situacije nastale kao posljedica sukoba iz perioda 1991 – 1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije.

Državni projekat stambenog zbrinjavanja u BiH u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) izvorno je za cilj imao da osigura stambeno zbrinjavanje za 5.400 porodica ili 14.000 izbjeglih i raseljenih lica. Troškovi DPSZ/RSP prema prvobitnom opsegu (za 5.400 stambenih rješenja) procijenjeni su na oko 200 miliona KM, što predstavlja 17 posto sveukupnih troškova iz izvornog zajedničkog programa.

Saglasnosti za imenovanja atašea

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnosti za imenovanje višeg narednika Filipa Jedrychowskog za pomoćnika vojnog atašea Republike Austrije za BiH, sa sjedištem u Sarajevu, i za imenovanje pukovnika Andrewa Taita za odbrambenog atašea Ujedinjenog Kraljevstva za BiH, sa sjedištem u Sarajevu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

VEZANO

Galić: Nužna suradnja svih razina vlasti za učinkovitiju kontrolu granice

urednik

Cikotić posjetio Graničnu policiju BiH

urednik

U tri mjeseca protjerano 310 stranaca

urednik