Vijesti BiH

Više od 8 milijuna KM za uvezivanje radnog staža za 200 radnika u rudnicima uglja

Vlada FBiH u četvrtak je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom te ga uputila u daljnju parlamentarnu proceduru. Nacrtom se utvrđuju definicija osoba s invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stupnja invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške osobama s invaliditetom., kao i osnovna prava, obim i uvjeti pod kojima se ostvaruju osnovica za ta prava te financiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava lica sa invaliditetom na području FBiH.

Osim prava utvrđenih Nacrtom, tijela i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom mogu u svoje posebne zakone ugraditi jedinstvena načela iz tog zakona te utvrditi i druga prava koja će biti u funkciji unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom. Među ostalim se propisuje da osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđen stupanj oštećenja organizma u visini od 60, 70 i 80 posto mogu ostvarivati prava iz tog zakona, koja su regulirana propisima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, te županijskim propisima u pogledu visine novčanih iznosa, uvjeta njihova ostvarivanja i postupka za njihovim ostvarivanjem. Osobna invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, razmjerno stupnju oštećenja organizma.

Mjesečni iznosi osobne invalidnine određuju se u postotku od osnovice definirane u čl.18. tog Zakona i to za prvu grupu 40%, a za drugu 30 posto. Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u postotku od osnovice i to za prvu grupu 100%, a za drugu 50% od osnovice. Osnovica za obračun visine mjesečnih novčanih naknada po ovom zakonu iznosi 80% najniže plaće u FBiH, a njenu visinu utvrđuje svojim aktima Vlada FBiH sukladno Zakonu o radu. Osnovica se usklađuje s izmjenama visine najniže plaće.

Dugovanja uposlenicima FUP-a

Nakon što je usvojila informaciju Federalne uprave policije (FUP) o načinu realizacije rješenja o izvršenju na ime uglavničenih kamata, Vlada FBiH donijela je zaključak kojim se FUP-u u 2022. godini odobrava isplata ukupno 800.107 KM. Riječ je o isplati potraživanja uposlenicima, umirovljenicima i njihovim zakonskim nasljednicima, te njihovim punomoćnicima na ime uglavničenih kamata. Ta potraživanja uposlenika FUP-a dosuđena su presudama nadležnog suda u razdoblju od 2011. do 2013. godine a nastala su kao rezultat nepoštivanja rokova utvrđenih ugovorima o vansudskoj nagodbi. Sredstva za isplatu tih dugovanja osigurana su u Proračunu FUP-a za 2022. godinu.

Rudari

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odobrila više od osam milijuna KM za uvezivanje radnog staža za ukupno 200 radnika u pet rudnika u okviru Koncerna ‘Elektroprivrede BiH’. Tom odlukom, Vlada je za 57 radnika koji su stekli uslove za umirovljenje odobrila sredstva u iznosu od 2.435.008,98 KM. Tako je Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno 530.085,22 KM za umirovljenje 22 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 192.055,99 KM za pet njih, RMU Breza d.o.o. Breza 478.056,51 KM za devet, RMU Zenica d.o.o. Zenica 849.790,89 KM za 15 radnika, te RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila sredstva u iznosu od 385.020,37 KM za umirovljenje šest radnika.

Odobreno je i 5.607.461,04 KM za uvezivanje radnog staža za 143 radnika koja nisu stekli uslove za umirovljenje, ali im je uplata određena temeljem sudskih presuda. Među njima je 113 radnika RMU Zenica, za koje je odobreno 4.729.220,29 KM, te 30 njih iz RMU Breza s ukupnim iznosom od 878.240,75 KM. Vlada je, također, dala suglasnost i za prijem ukupno 69 radnika u rudnicima na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, od čega 58 u Đurđeviku, 10 u Zenici i jednog u Kaknju.

Kreditna zaduženja

Na sjednici je podržana inicijativa da se kreditnim zaduženjima osigura sredstva u ukupnom iznosu do 150 milijuna eura za realizaciju projekta Vjetroelektrane „Poklečani“. Riječ je o kreditima do po 75.000.000 eura kod Europske investicijske banke (EIB) i KfW-a. Prihvaćene su i informacije o tim kreditima kao osnovi za vođenje pregovora. Naime, JP ‘Elektroprivreda HZHB’ Mostar se 14. srpnja 2022. obratila Federalnom ministarstvu financija zahtjevom za pokretanje postupka za stvaranje obveza po osnovu vanjskog državnog duga kod EIB-a i KfW-a u ukupnom iznosu do 150.000.000 eura za financiranje tog projekta, kojim se predviđa izgradnja 20 vjetroturbina jedinične snage do 6,6 MW, ukupne instalirane snage 132 MW i očekivane godišnje proizvodnje od oko 436,96 GWh električne energije. Među koristima projekta navodi se da bi njegovom realizacijom bila povećana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, a što bi doprinijelo ukupnom smanjenju CO2, što znači da ne utječe negativno na prirodnu sredinu. JP EP HZHB d.d. Mostar će izgradnjom ove vjetroelektrane proširiti proizvodne kapacitete za 14,6 posto.

Solarne elektrane

Vlada FBiH je usvojila informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima i dala prethodne suglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola poduzeću ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za izgradnju pet fotonaponskih elektrana (A1, A2, A3, A4 i A5), svaka od kojih je instalirane nazivne i odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh. Fotonaponske elektrane će, kako je planirano, biti građene na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Kadrovska rješenja

Nakon okončane natječajne procedure, Vlada FBiH dala je prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje vršitelja dužnosti te imenovanje Luke Čelana za potpredsjednika Uprave banke i Maje Hadžihalilović za izvršnu direktoricu za rizike banke i to na period do isteka mandata predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.

Među ostalim, razriješeni su dužnosti predsjednik i član Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog isteka perioda na koji su imenovani. Nakon okončanja postupka izbora, imenovan je Nadzorni odbor tog kliničkog centra u sastavu Izmir Hadžiavdić (predsjednik), Namik Džanković i Bosanko Horozić (članovi), na period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim su za članove Konkurencijskog vijeća BiH iz ovog entiteta, na mandatni period od šest godina, imenovani Adisa Begić i Ivo Jerkić, dok je za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini JP Međunarodna zračna luka Sarajevo opunomoćen Amadeo Mandić.

Raspodjela 450.000 KM iz Tekuće pričuve

Realizirajući inicijative prihvaćene na prošloj sjednici, Vlada FBiH je u četvrtak donijela odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće proračunske pričuve FBiH za 2022.

Tako je iznos od 50.000 KM izdvojen za Međureligijsko vijeće u BiH u cilju osiguranja kontinuiranog rada tog Vijeća. Za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija/kulturno-povijesnih spomenika – džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, izdvojeno je 200.000 KM, a isti je iznos izdvojen i za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za financijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ i dječijeg vrtića „Sv. obitelj“ Kiseljak.

Poticaji za kupovinu električnih vozila za 33 korisnika za prvi kvartal

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u četvrtak je donesena i Odluka o izboru 33 korisnika poticaja za kupovinu električnih automobila, u ukupnom iznosu od 175.000 KM za prvi kvartal, tj. za razdoblje od 3. lipnja do 31. kolovoza 2022. Izbor je izvršen nakon provedenog Javnog poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera pojedincima. Cilj Programa kojeg je Vlada FBiH usvojila 19. svibnja ove godine je dodjela subvencija za kupovinu novih automobila, registriranih u FBiH za razdoblje 1. siječanj – 12. prosinac 2022., a koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor s unutarnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Tako je osigurano da iz Proračuna FBiH za 2022. godinu bude subvencionirana kupovina električnih vozila s ukupno 1.000.000 KM. Visina iznosa koji se dodjeljuje za električne automobile je 10.000, a za hibridne električne “plug-in” i hibridne “full hybrid” automobile 5.000 KM.