Dnevni.ba - PRELOADER

REVIZIJA UTVRDILA Ministarstvo kulture i sporta FBiH Sveučilištu u Mostaru dodijelilo novac mimo kriterija

05 Lip 2024


REVIZIJA UTVRDILA Ministarstvo kulture i sporta FBiH Sveučilištu u Mostaru dodijelilo novac mimo kriterija
Sanja Vlaisavljević

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dao je mišljenje s rezervom na Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja i na Izvještaj o reviziji usklađenosti Ministarstva kulture i sporta FBiH.

Godišnji financijski izvještaji ovog ministarstva za 2023. nisu sačinjeni u skladu s Pravilnikom, navodi se u revizorskom izvještaju. Aktualna ministrica je Sanja Vlaisavljević, kadar Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), piše Capital.

Naime, kapitalni transferi precijenjeni su za 3.600.000 KM s obzirom na to da su u Glavnoj knjizi evidentirani na 31. prosinac 2023. godine na osnovu zahtjeva i ugovora iz 2024. godine. To nije u skladu s članom 76. Zakona o proračunu u FBiH.

Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu i posjedu imovine koju koristi i koja je u poslovnim knjigama na 31.12. 2023. godine iskazana u iznosu od 1.087.968 KM sadašnje vrijednosti.

Sredstva tekućih transfera koja su planirana i iskazana na poziciji drugim razinama vlasti za kulturu od značaja za FBiH i za sport od značaja za FBiH nisu u cijelosti korištena samo za namjene koje su određene proračunom Ministarstva, jer je dio njih odobren u kapitalne svrhe i neprofitnim organizacijama, navodi se u revizorskom izvještaju.

“To nije u skladu s članovima 6. i 34. Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2023. godinu”, dodali su revizori.

Realizacija tekućih transfera u iznosu od 7.072.601 KM i sredstava od igara na sreću iz 2022. godine u iznosu od 1.456.918 KM izvršena je najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija i za koje nije definirana dokumentacija kojom se dokazuje njihova ispunjenost.

Dodali su da se prema dokumentima izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova komisije za bodovanje pristiglih zahtjeva.

“Ne možemo potvrditi niti ispunjenost utvrđenih kriterija (hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa) kod realizacije interventnih sredstava u iznosu od 370.000 KM, kao ni dodjelu sredstava bez primjene kriterija Sveučilištu u Mostaru za podršku programskim aktivnostima u iznosu od 50.000 KM”, navodi se u izvještaju.

Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH i Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2023. godinu.

Kapitalni transferi drugim razinama vlasti – Izgradnja bazena u Mostaru, obnova dvorca Lothara von Berksa u sastavu nacionalnog spomenika Stari Grad Ostrožac i Izgradnja kazališne dvorane i rekonstrukcije Kulturnog centra Bihać nisu planirani u skladu s članom 13. Zakona o proračunima u FBiH, na osnovu relevantne dokumentacije, za projekte koji su spremni za realizaciju.

“Sredstva su odobrena u ukupnom iznosu od 12.500.000 KM, a realizirano je samo 3.950.000 KM, što predstavlja 32 posto”, navedeno je.

Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH realiziran je u iznosu od 950.000 KM, od čega je 900.000 KM realizirano putem Javnog poziva kao podrška institucijama od značaja za BiH i FBiH, a svrha programa je podrška radu i realiziranju osnovne djelatnosti institucija.

Kao i prethodnih godina, preostalih 50.000 KM dodijeljeno je Sveučilištu u Mostaru za podršku programskim aktivnostima, u svrhu organizacija znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim sudjelovanjem, a da korisnik nije odabran na osnovu kriterija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2023. godinu, navedeno je, prenosi Hercegovina.info.

BIH


SAŠA MAGAZINOVIĆ

U parlamentarnu proceduru upućen prijedlog izmjena Zakona o javnim nabavkama

Prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama upućen je u parlamentarnu proceduru - saopćeno je iz ...

15 Srp 2024

ELMEDIN KONAKOVIĆ

Konaković: Ministarstvo vanjskih poslova ne odobrava angažman helikoptera

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ne odobrava angažman helikoptera, izjavio je ministar Elmedin K...

15 Srp 2024

PREKRŠEN POSLOVNIK

Skupština HNŽ-a krije nepravilnosti?

Trećina zastupnika u Skupštini HNŽ-a prije određenog vremena potpisala je i predala inicijativu z...

15 Srp 2024