Dnevni.ba - PRELOADER

Impressum

Redakcija novine Dnevni list

Oglasna i marketing služba Mostar

Kralja Petra Krešimira IV 66/2, Mostar, spc RONDO

Tel. 00387/36/324-280, 313-370; 831-408; fax: 00387/36/333-437

e-mail: marketing@dnevni-list.ba