Dnevni.ba - PRELOADER

Sigurnost

Dnevni.ba raspolaže autorskim pravima na sve vlastite sadržaje i svaka povreda autorskih prava bez dozvole vlasnika autorskih prava ili bez navođenja obveznog izvora preuzete vijesti smatra se kršenjem i podložno je tužbi.

Osim vlastitog sadržaja portal Dnevni.ba objavljuje vijesti oglašivača. U tom slučaju naručitelj snosi odgovornost za istinitost i sadržaj naručenog oglasnog prostora te garantuje da dostavljene oglasne materijale ima pravo koristiti u oglasne svrhe. Naručitelj garantuje da je, regulisao svoju obavezu prema trećim licima po osnovi autorskih i ostalih prava, kao i da će eventualna potraživanja trećih osoba preuzeti na sebe, te da odgovara za sadržaj oglasa i točnost informacija.

Dnevni.ba zadržava pravo izmjene uvjeta sigurnosti i neće biti odgovoran za eventualne posljedice promjena.